Rättsligt meddelande och privacy policy

Åland Quality Living Ab är ett professionellt företag som inte bara erbjuder sina kunder högsta kvaliteten på sina tjänster, utan följer också med noggrann efterlevnad gällande lagstiftning om integritet och Internet.

Därför tillhandahåller Åland Quality Living Ab i informationssamhället via detta meddelande alla de uppgifter som krävs för att göras tillgängliga för konsumenter och användare, i enlighet med bestämmelserna i art. 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel och om europeiska bestämmelser om skydd av personuppgifter. Och allt i följande termer:

1º. Den här webben tillhör Åland Quality Living Ab, med FO-nummer: 3171453-2 med e-post info@alandqualityliving.com

2º. Alla märken, logotyper, handelsnamn, distinkta skyltar, tjänster, innehåll, videor, texter, fotografier, grafik, bilder, programvara, länkar och information av alla slag som visas på denna webbplats ägs också av Åland Quality Living Ab, av vad som inte kan reproduceras, distribueras, kommuniceras offentligt, omvandlas eller modifieras utan deras uttryckliga skriftliga tillstånd.

Åland Quality Living Ab förbehåller sig uttryckligen rätten till reproduktion, ändring, anpassning, offentlig kommunikation, underhåll, korrigering av fel, tilldelning, försäljning, uthyrning, lån och annan rätt till immateriell eller industriell egendom över innehållet på webben, vilket förbjuder utövandet av ovanstående rättigheter utan ditt uttryckliga tillstånd.

Upprättandet av en länk till en annan hemsida eller webbplats på Internet innebär inte i vilket fall Åland Quality Living Ab accepterar och godkänner dess innehåll eller tjänster och tar därför inget ansvar för desamma.

Alla som föreslår att upprätta en länk till denna webbplats måste först begära samtycke från dess ägare och förbehåller sig rätten att kräva eventuella skador som kan orsakas av upprättandet av denna länk eller länk utan nödvändigt tillstånd.

3º. Integritetspolicy: Åland Quality Living Ab kommer löpande att anpassa sig till de gällande bestämmelserna för skydd av personuppgifter, anpassa alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för sina kunders och användares personuppgifter och för att undvika ändringar, förlust, behandling eller obehörig åtkomst.

De personuppgifter som kan samlas in via denna webbplats kommer att behandlas på ett rättvist och lagligt sätt i enlighet med de principer och rättigheter som anges i lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Dessa uppgifter kan införlivas i filer som är vederbörligen registrerade hos den finska byrån för dataskydd, som är ansvariga för Åland Quality Living Ab, med de specifika syften som härrör från korrekt efterlevnad av de begärda tjänsterna och för att skicka kommunikationer (inklusive publicitet) vilka kan vara av ditt intresse och alltid relaterade till tjänsterna från Åland Quality Living Ab Dina uppgifter kan inte överföras till tredje part utan ditt samtycke, med de undantag som fastställs i lagen och med undantag för våra behandlingschefer.
Användare av webbplatsen kan utöva sina rättigheter till tillgång, rättelse, radering och andra i relation till deras data, in

nan Åland Quality Living Ab via e-post, brev eller person på den adress som anges i början tar emot sådan information.

Sammanfattning av sekretesspolicy:

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DATASKYDD
Åland Quality Living Ab avser endast att hantering dina data i syfte att tillhandahålla tjänster, svara på dina frågor, fakturera dig och / eller skicka kommersiell kommunikation (reklam).

Legitimeringskontrakt för tillhandahållande av tjänster och samtycke från den berörda parten. Mottagare är enligt lag ansvarig för behandlingen av sådan data. Rättigheter Få tillgång till, korrigera och ta bort data, såväl som andra rättigheter, vilket förklaras i den ytterligare informationen.

YTTERLIGARE INFORMATION OM DATASKYDD:

1º. Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?
Identitet: Åland Quality Living Ab – FO-nummer: 3171453-2
Postadress: c/o Niclas Uddén, Trobergsgränd 5, lgh 6, 22100 Mariehamn, Åland, FINLAND.
E-post: info@alandqualityliving.com

2º. I vilket syfte behandlas dina personuppgifter?
Dina uppgifter kommer att behandlas för att tillhandahålla tjänster relaterade till vår aktivitet, besvara dina frågor, fakturera dig och även skicka dig kommunikation av reklamart av samma ämne. Uppgifterna som behandlas är obligatoriska och måste tillhandahållas i alla fall, annars kan tjänsten inte tillhandahållas eller uppfylla de andra syften som uttrycks.

3º. Hur länge kommer dina data att lagras?
De personuppgifter som lämnas kommer att bevaras så länge kontraktsförhållandet upprätthålls eller fram till dess att radering av data har begärs av den berörda parten. Dina uppgifter kommer emellertid att förbli blockerade under de relevanta preskriptionstiderna (fem år, för det ansvar som härrör från kontraktet för tillhandahållande av professionella tjänster), i händelse av något ansvar från vår sida.

4º Vilken är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är utförandet av kontraktet för tillhandahållande av tjänster. Skickandet av kommersiell kommunikation som kan göras av behandlingschefen baseras på ditt samtycke, som har tillhandahållits uttryckligen och fritt. Ditt samtycke kan återkallas när som helst och för att vara effektivt måste du uttryckligen meddela oss om sådan återkallelse.

5º Till vilka mottagare kommer dina data att kommuniceras?
Uppgifterna kommer att kommuniceras – av juridiska krav – till de offentliga myndigheterna med kompetens i ärendet och till våra behandlingschefer (om du vill ha mer information om din identitet kan du begära det från oss).

6º. Vilka är dina rättigheter när du tillhandahåller dina uppgifter?
Dina rättigheter regleras av den allmänna förordningen för skydd av europeiska uppgifter, det vill säga:
– Rätt att få tillgång till eller korrigera dina uppgifter, dess radering, motstånd och begränsning av behandlingen och deras portabilitet.
– Rätt att återkalla ditt samtycke när det har givits för ett specifikt syfte.
– Dessa rättigheter kan utövas genom registrerat brev, e-post eller direkt person och skriftligen i vårt huvudkontor, och begär oss tidigare om du vill ha ett formulär för detta.
– Den har också rätt att klaga hos kontrollmyndigheten när den inte har uppnått tillfredsställelse med utövandet av sina rättigheter och lämnat in en skriftlig begäran via registret (fysiskt eller elektroniskt) av samma.
– Om du vill utöka information om vad vart och ett av dina rättigheter består av kan du begära det på något sätt.

7º Vad är ursprunget till dina data?
Dina uppgifter har tagits emot:
– För att han har gett dem direkt till oss.
Uppgifterna som behandlas kan bestå av namn, efternamn, identifieringsdokument, telefoner, e-post, postadresser, bankuppgifter.